Pendidikan di Malaysia semakin berkembang dengan pesatnya, terutama dalam penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu aspek penting dalam teknologi ini adalah alat bantu pengajaran digital. Dalam blog ini, kita akan membahas tentang alat bantu pengajaran digital dan bagaimana ia memberikan manfaat kepada pendidikan. Kami juga akan merujuk kepada setidaknya 2 buku tempatan, kajian atau penyelidikan tentang topik ini serta memasukkan beberapa teori pendidikan yang relevan.

Alat bantu pengajaran digital yang digunakan oleh Cikgu Rumaino.

Alat bantu pengajaran digital merujuk kepada sebarang peranti elektronik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuklah komputer, tablet, telefon pintar, projektor, aplikasi web dan pelbagai perisian lain yang digunakan oleh guru dan pelajar. Penggunaan alat bantu pengajaran digital membolehkan pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik.

Anak-anak murid begitu teruja menggunakan peralatan komputer dan tablet semasa sesi PdP. Sekolah ini adalah di bawah kepimpinan GB Amir Hamzah.

Menurut kajian oleh Ab. Halim Tamuri dan Suhaimi Ab. Rahman (2017), penggunaan alat bantu pengajaran digital dalam pengajaran dan pembelajaran menunjukkan peningkatan dalam prestasi pelajar. Kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan alat bantu pengajaran digital memberikan ruang dan peluang yang lebih besar untuk pelajar belajar dan memahami bahan pengajaran dengan lebih baik.

Cikgu El-Gamilo memastikan murid dapat bekerja secara berkumpulan. Penggunaan alatan digital membantu merangsang murid untuk bcercakap dan memahami topik yang dibincangkan.

Selain itu, buku ‘Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan’ oleh Ramlah Hamzah, Rosnaini Mahmud, dan Faridah Hj Noor (2013) menyatakan bahawa penggunaan alat bantu pengajaran digital dapat meningkatkan motivasi pelajar dan memberikan peluang kepada mereka untuk berinteraksi dengan bahan pengajaran secara lebih interaktif dan berkesan.

Murid Cikgu Rumaino menguji kefahaman dan mempersembahkan dengan teknologi dengan menulis [ada tablet dan dibincangkan bersama rakan sekelas.

Teori pendidikan yang relevan dalam penggunaan alat bantu pengajaran digital adalah teori konstruktivisme. Menurut teori ini, pembelajaran berlaku apabila individu menggabungkan maklumat baru dengan pengetahuan yang sedia ada dalam minda mereka. Dalam penggunaan alat bantu pengajaran digital, pelajar mempunyai lebih banyak peluang untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran dan membina pengetahuan baru mereka.

Cikgu Rumaino menyiapkan muridnya dengan kebiasaan kepada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Untuk khidmat nasihat penggunaan peralatan digital, sila hubungi:

Kesimpulannya, penggunaan alat bantu pengajaran digital memberikan banyak manfaat kepada pendidikan, termasuk meningkatkan prestasi pelajar dan motivasi mereka untuk belajar. Dengan penggunaan yang betul, alat bantu pengajaran digital dapat membantu mengembangkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Oleh itu, ia adalah penting bagi guru dan pelajar untuk memahami dan memanfaatkan alat bantu pengajaran digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka.

Rujukan:
Ab. Halim Tamuri, & Suhaimi Ab. Rahman. (2017). The impact of digital learning materials on students’ academic performance in Malaysia. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(2), 68-74.
Ramlah Hamzah, Rosnaini Mahmud, & Faridah Hj Noor. (2013). Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan

Siaran Webinar Teach Digital School: Alat Bantu Pengajaran Digital
Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.