Pembelajaran bukan sekadar proses memperoleh pengetahuan semata-mata, tetapi juga merupakan proses memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Untuk mencapai tujuan ini, refleksi pembelajaran menjadi satu kaedah penting yang membolehkan pelajar menghubungkan pengalaman mereka dengan pengetahuan yang dipelajari. Kita akan melihat konsep refleksi pembelajaran dan beberapa teori pendidikan yang berkaitan dengan konsep ini.

Refleksi pembelajaran merujuk kepada proses yang dilalui oleh seseorang untuk mengkaji, memahami, dan mengevaluasi pengalaman pembelajaran mereka. Ia melibatkan pemikiran kritis dan introspeksi ke atas pengalaman yang telah dialami. Melalui refleksi pembelajaran, pelajar dapat menghubungkan pengalaman mereka dengan teori dan konsep yang dipelajari, serta memahami kesan dan implikasi yang berkaitan dengan pengalaman tersebut.

Salah satu teori yang berkaitan dengan refleksi pembelajaran ialah Teori Pembelajaran Pengalaman oleh David Kolb. Teori ini menggariskan empat fasa dalam proses pembelajaran iaitu pengalaman konkrit, refleksi, konseptualisasi, dan uji kaji. Menurut teori ini, refleksi memainkan peranan penting dalam menghubungkan pengalaman dengan konsep dan pengetahuan yang baru. Melalui refleksi, pelajar dapat menyemak pengalaman mereka, mengenal pasti isu-isu yang berkaitan, dan memahami kesannya dalam konteks pembelajaran.

Selain itu, Teori Pembelajaran Sosial oleh Albert Bandura juga relevan dalam konteks refleksi pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya pemodelan dan penguatan dalam pembelajaran. Melalui refleksi, pelajar dapat mengesan perbezaan antara tingkah laku mereka dengan tingkah laku yang diharapkan. Mereka juga dapat mengaitkan pengalaman mereka dengan peranan model dan memperbaiki prestasi mereka dalam masa depan.

Sebagai pelengkap, teori konstruktivisme juga memberikan pandangan penting mengenai refleksi pembelajaran. Konstruktivisme menekankan bahawa pembelajaran adalah proses aktif di mana pelajar membina pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan persekitaran. Refleksi merupakan mekanisme utama dalam proses ini, membolehkan pelajar membina maklumat baru berdasarkan pengalaman lalu dan pengetahuan yang sedia ada.

Dalam konteks pendidikan Malaysia, refleksi pembelajaran diterapkan dalam pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pendekatan berasaskan projek, pengajaran reflektif, dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Pendekatan ini memberikan ruang kepada pelajar untuk merefleksikan pengalaman mereka, menganalisis keputusan dan tindakan, dan mempelajari pelajaran yang berharga dari penglibatan murid.

Nak menulis dan mencatat secara digital dan membuat kerja-kerja Office dan membuat perancangan Pdp dengan baik dan menarik? Dapatkan konsultansi Surface dengan menghubungi:
wasap.my/60193048070/surface

Bagaimanakah cara murid membuat refleksi pembelajaran mereka? Ada beberapa cara antaranya adalah:

  • Exit Ticket
  • Parking Lot
  • Short Answer
  • Poll
  • Evaluation Tree

Berikut adalah senarai rujukan yang berkaitan dengan artikel di atas:

  1. Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
  2. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
  3. Piaget, J. (1950). The Psychology of Intelligence. London: Routledge & Kegan Paul.
  4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  5. Ministry of Education Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool