Dalam dunia pendidikan moden, pembentukan akhlak dan adab dalam kalangan murid memainkan peranan yang penting. Selain daripada penekanan ke atas aspek akademik, pendidikan adab dan moral juga perlu diberi penekanan untuk membentuk individu yang baik dari segi peribadi dan pergaulan. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan cara-cara untuk memupuk akhlak dan adab di kalangan murid dengan merujuk kepada kajian tempatan, penyelidikan, dan buku-buku yang relevan dalam konteks Malaysia.

  1. Peranan Sekolah sebagai Pusat Pembentukan Akhlak dan Adab: Sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk akhlak dan adab murid. Kajian oleh Abdul Halim Othman dan Norasibah Abdul Jalil (2018) menunjukkan bahawa persekitaran sekolah yang positif, teratur, dan disiplin dapat mempengaruhi murid untuk mengamalkan adab yang baik. Sekolah perlu menyediakan program dan aktiviti yang memperkukuh nilai-nilai murni seperti kejujuran, kesederhanaan, dan bertimbang rasa. Guru-guru juga memainkan peranan penting dalam menjadi teladan yang baik bagi murid.
  2. Penglibatan Komuniti dalam Membentuk Akhlak dan Adab: Selain daripada persekitaran sekolah, komuniti tempatan juga memainkan peranan penting dalam memupuk akhlak dan adab murid. Menurut kajian oleh Shahrul Nizam Ahmad dan Suhaila Abd Rahman (2019), penyertaan murid dalam aktiviti sukarelawan dan program komuniti dapat membentuk nilai-nilai murni seperti kepedulian dan keikhlasan. Sekolah perlu bekerjasama dengan pihak berkepentingan tempatan untuk menyediakan peluang bagi murid untuk terlibat dalam aktiviti sosial dan kebajikan.
  3. Integrasi Nilai-nilai Murni dalam Kurikulum: Pemupukan akhlak dan adab juga perlu dilakukan melalui kurikulum sekolah. Satu pendekatan yang berkesan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian oleh Nik Ahmad Hisham Ismail dan Nor Haniza Abdullah (2017) menunjukkan bahawa penggunaan pendekatan berasaskan nilai dalam pengajaran dapat membentuk pemikiran moral murid. Aktiviti seperti membaca cerita moral, bermain peranan, dan bercerita dapat digunakan untuk mengajar dan memahamkan murid tentang nilai-nilai murni.
Surface Pro 8 dengan promosi harga diskaun besar-besaran bulan Jun 2023.
Diskaun sehingga RM2000.
Untuk maklumat lanjut, hubungi:
wasap.my/60193048070/surfacepro8promo

Peranan ibu bapa sangat penting dalam memupuk akhlak dan adab di kalangan murid. Ibu bapa adalah individu pertama yang memberi pengaruh kepada anak-anak mereka dan mereka memainkan peranan sebagai contoh teladan yang utama. Di bawah ini adalah beberapa cara di mana ibu bapa dapat memainkan peranan mereka dalam membentuk akhlak dan adab anak-anak:

  1. Teladan yang Baik: Ibu bapa perlu menjadi contoh teladan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan mempraktikkan nilai-nilai murni seperti kejujuran, kesopanan, dan tolong-menolong, ibu bapa akan memberi contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Mereka juga perlu menghindari tingkah laku yang tidak sesuai dan mempraktikkan adab yang baik dalam interaksi sosial.
  2. Komunikasi yang Berkesan: Ibu bapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang nilai-nilai murni dan mengapa mereka penting. Berbicaralah tentang pentingnya menghormati orang lain, menjadi jujur, dan bertanggungjawab. Dalam perbincangan, ibu bapa dapat mengaitkan nilai-nilai ini dengan situasi sehari-hari agar anak-anak dapat melihat relevansinya dalam kehidupan mereka.
  3. Pembinaan Karakter: Ibu bapa dapat menerapkan dan memperkuat nilai-nilai murni melalui pembinaan karakter. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti seperti membaca buku moral bersama, memilih dan menonton rancangan TV yang mengandungi nilai-nilai positif, dan melibatkan anak-anak dalam aktiviti sukarelawan atau bantuan sosial. Dalam proses ini, ibu bapa dapat memberi pujian dan penghargaan kepada anak-anak apabila mereka menunjukkan sikap yang baik.
  4. Perhatian dan Pengawasan: Ibu bapa perlu memberikan perhatian yang mencukupi kepada perkembangan akhlak dan adab anak-anak mereka. Mereka perlu mengawasi tingkah laku anak-anak dan memberikan arahan dan teguran yang sesuai apabila diperlukan. Saling berinteraksi dengan guru-guru dan sekolah juga penting untuk memahami perkembangan akademik dan moral anak-anak.

Rujukan:

Peranan Sekolah sebagai Pusat Pembentukan Akhlak dan Adab: Abdul Halim Othman & Norasibah Abdul Jalil. (2018). The Impact of School Environment on Students’ Moral and Behavioural Development. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 7(4), 455-468.

Penglibatan Komuniti dalam Membentuk Akhlak dan Adab: Shahrul Nizam Ahmad & Suhaila Abd Rahman. (2019). The Influence of Community Involvement Programs on Students’ Moral Development in Malaysian Schools. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(9), 185-196.

Integrasi Nilai-nilai Murni dalam Kurikulum: Nik Ahmad Hisham Ismail & Nor Haniza Abdullah. (2017). The Moral Education Value Integration in the Malaysian Education System. The Social Sciences, 12(12), 2416-2422.

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool